SNINAonline

Zmeňme Sninu

Štatút mesta Snina

with one comment

Návrh Štatútu mesta Snina vyvesený na úradnej tabuli v meste Snina dňa: 13. 01. 2010
Štatút mesta Snina vyvesený na úradnej tabuli v meste Snina dňa: 29. 01. 2010
Štatút mesta Snina nadobúda účinnosť dňa: 01. 02. 2010

Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe IV. Hlavy Ústavy Slovenskej republiky a § 24 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov schvaľuje Štatút mesta Snina

Prvá hlava
§ 1
Základné ustanovenia

(1) Štatút mesta Snina upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi najmä
postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady
hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie
a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej
samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich
práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva,
ceny mesta a ceny primátora mesta.
(2) Štatút mesta Snina je základným normatívnoprávnym a organizačným predpisom
mesta.

§ 2
Postavenie mesta Snina

(1) Mesto Snina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie mesta
Snina tvorí jeho katastrálne územie. Zmeny územia mesta Snina možno vykonať len
v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
(2) Mesto Snina je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými
nariadeniami mesta a organizačnými predpismi mesta.
(3) Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno
ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
(4) Mesto má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia
spoločného prospechu.
(5) Mesto Snina má právo na vlastné symboly.

§ 3
Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
(2) Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv
a povinností.
(3) Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto:
a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo
miestny poplatok,
b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt,
c) má čestné občianstvo mesta.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení
a taktiež nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne
referendum).
(4) Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho
náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou
udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu
pomoc.

§ 4
Samospráva mesta Snina

(1) Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta
a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré mu ako samosprávnu pôsobnosť upravuje
osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická
alebo fyzická osoba.
(2) Samosprávu mesta Snina vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:
a) orgánov mesta,
b) hlasovaním obyvateľov mesta,
c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta.
(3) Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými
hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj
s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.
(4) Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie
byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi
a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej
republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo
veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť
v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so
zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
(5) Mesto je povinné vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4 ods. 3),
ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

DRUHÁ HLAVA
MAJETOK MESTA
§ 5

(1) Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. Majetok mesta
a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.
(2) Mesto môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré zriadilo v zmysle
osobitného zákona. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí
upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách alebo v zmluvách,
prípadne Všeobecne záväzným nariadením mesta Snina.
(3) Majetok mesta sa používa najmä:
a) pre verejné účely,
b) na podnikateľskú činnosť,
c) na výkon samosprávy mesta.
Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis
neustanovuje inak.
(4) Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné
verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať,
ak jeho používanie mesto neobmedzilo.
(5) Majetok mesta môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti
mesta – pri zakladaní nadácií, fondov a pod.
(6) Evidenciu o stave a pohybe majetku mesta vedie Mestský úrad v Snine v súlade
s platnou právnou úpravou.
(7) Mesto vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú
zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné prepisy neustanovujú
inak.

§ 6

(1) Mesto a jeho orgány, subjekty s majetkovou účasťou mesta a subjekty spravujúce
majetok mesta sú povinné hospodáriť s majetkom mesta a majetkom vo vlastníctve
štátu, ako aj vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol mestu zverený
v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
(2) Orgány mesta, subjekty s majetkovou účasťou mesta a subjekty spravujúce majetok
mesta sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné
najmä:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve v súlade s platnou právnou úpravou.
(3) V majetkových veciach mesta koná v jeho mene primátor mesta.

§ 7

(1) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové
organizácie, ako aj iné právnické osoby s majetkovou účasťou mesta.
(2) Právnické osoby s majetkovou účasťou mesta mesto zakladá, resp. zriaďuje v súlade
s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať, aby v činnosti takýchto subjektov boli
zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť takýchto subjektov
napomáhala všestrannému rozvoju mesta.

§ 8

(1) Za používanie majetku mesta je možné vyberať odplatu v súlade s platnou právnou
úpravou.

§ 9

(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú „Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina“, ktoré schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo v Snine.

TRETIA HLAVA
FINANCOVANIE A ROZPOČET MESTA
§ 10

(1) Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií,
ako aj z ďalších príjmov.
(2) Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov.
(3) Mesto môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými mestami
(obcami), so samosprávnymi krajmi, prípadne s inými právnickými a fyzickými
osobami. Mesto môže zabezpečovať financovanie svojich potrieb aj so zisku, resp.
z výnosov jednotlivých subjektov mesta, prípadne tých, kde má mesto majetkový
alebo iný vklad. Mesto si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové
peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac miest (obcí) alebo z iného
dôvodu môžu mestá (obce) zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu
ustanovená mestami (obcami), ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.
(4) Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát
záujem, možno mestu poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je
preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných prepisov. Ak mestu nepostačujú
vlastné príjmy na plnenie úloh samosprávy, môže mu byť poskytnutá štátna dotácia.
(5) Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta zostavovaný na obdobie
jedného kalendárneho roka a schvaľovaný Mestským zastupiteľstvo v Snine. Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje
záverečný účet mesta.
(6) Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli,
aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte mesta,
ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
(7) Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy
k štátu, k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na
území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim v meste vyplývajúce zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych prepisov a zo všeobecne záväzných nariadení. Ďalej
rozpočet obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným mestom a k iným právnickým osobám, ktorých je
zakladateľom. Konkrétne vymedzenie príjmov a výdavkov obsahuje osobitný predpis.
(8) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže mesto rozhodnúť
o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení
dobrovoľnej zbierky, o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky
rozhodujú obyvatelia mesta hlasovaním a o vyhlásení dobrovoľnej zbierky a o prijatí
úveru alebo pôžičky rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.
(9) Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu
mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
(10) Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.
(11) Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia,
tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania
medzi mestami (obcami), vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho
kraja ustanovuje osobitný zákon.
(12) Výsledky hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov
mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov mesta obsahuje záverečný
účet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(13) Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti
ustanovené osobitným zákonom.
(14) Ak nebude rozpočet mesta na príslušný kalendárny rok schválený pred prvým
januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára
rozpočtového roka do schválenia rozpočtu mestským zastupiteľstvom rozpočtovým
provizóriom.
(15) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú
do rozpočtu mesta po jeho schválení v mestskom zastupiteľstve.
(16) Podrobnejšia úprava nakladania s finančnými prostriedkami mesta je upravená vo
Všeobecne záväznom nariadení mesta Snina o hospodárení s finančnými
prostriedkami.

ŠTVRTÁ HLAVA
ORGÁNY MESTA
§ 11
Základné ustanovenia

(1) Orgánmi mesta sú:
a) mestské zastupiteľstvo,
b) primátor mesta.
(2) Mestské zastupiteľstvo v Snine môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo
dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu, komisie, mestskú
políciu a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary,
ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(3) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí a odvoláva mestské
zastupiteľstvo.

§ 12
Mestské zastupiteľstvo

(1) Mestské zastupiteľstvo v Snine (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) je zastupiteľský
zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na
štyri roky. Spôsob volieb do mestského zastupiteľstva upravuje osobitný právny
predpis.
(2) Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami
mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta podľa osobitného predpisu.
(3) Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov
novozvoleného mestského zastupiteľstva.

§ 13
Úlohy mestského zastupiteľstva

(1) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva
svoju vyhradenú právomoc
(2) Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu,
ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku
a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať
zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o
prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej
výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny
rozpočtu vykonávať primátora,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých
oblastí života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa
osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky
a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života
a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta
v medzinárodnom združení,
i) určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného
kontrolóra,
j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
k) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa
osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta
a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať
a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov
mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú
účasť mesta v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich
práce,
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.
(3) Úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa
a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva,
spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy
upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Snine.

§ 14
Primátor mesta

(1) Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého
volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený osobitným
zákonom.
(2) Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta
a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych
vzťahoch je správnym orgánom.
(3) Primátor mesta vykonáva právne úkony vo všetkých veciach vymedzených zákonom.
Primátor mesta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje
ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
mesta vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
d) vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,
e) uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
f) používa mestské insígnie.
(4) Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Mestské
zastupiteľstvo môže toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov
potvrdiť do dvoch mesiacov od jeho schválenia, v opačnom prípade toto uznesenie
stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor mesta nemôže pozastaviť.
Primátor mesta prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho
výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.

§ 15
Zástupca primátora mesta

(1) Na návrh primátora volí mestské zastupiteľstvo z poslancov mestského zastupiteľstva,
spravidla na celé funkčné obdobie, zástupcu primátora mesta. Mestské zastupiteľstvo
môže zástupcu primátora mesta kedykoľvek odvolať.
(2) Mestské zastupiteľstvo uznesením určuje zástupcovi primátora mesta okruh úkonov
a činností, ktoré je oprávnený vykonávať počas prítomnosti a počas neprítomnosti
primátora mesta.

§ 16
Hlavný kontrolór mesta

(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, vzťahujú sa ne neho všetky práva
a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.
(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca mestského zastupiteľstva,
b) primátora,
c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom,
d) iného zamestnanca mesta,
e) podľa osobitného zákona.
(3) Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
zverejnený na úradnej tabuli,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného
účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,
e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej
činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia
s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych
fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
(4) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto paragrafu hlavný kontrolór úzko
spolupracuje s mestským úradom.
(5) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na obdobie šiestich rokov.
(6) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, vedenia účtovníctva
a pokladničnej agendy, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov,
ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
(7) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej
rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených
mestským zastupiteľstvom.
(8) Hlavný kontrolór riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra.
(9) Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci
súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.
(10)Výberom zamestnanca kontrolóra na uvoľnené pracovné miesto mestské
zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra.

§ 17
Mestská rada

(1) Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské
zastupiteľstva na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské
zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje Rokovací poriadok
Mestského zastupiteľstva v Snine.
(2) Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského
zastupiteľstva. Plní rozhodnutia podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň
plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
(3) Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za mesiac. Jej
zasadnutia zvoláva a vedie primátor mesta.
(4) Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej
členov. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých jej členov.
(5) Úlohy mestskej rady sú upravené v Organizačnom poriadku orgánov mesta Snina
a Mestského úradu Snina.

§ 18
Komisie mestského zastupiteľstva

(1) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
mestským zastupiteľstvom.
(3) Postavenie komisií, predsedu komisie a jeho úlohy, členov komisií, garantov komisií,
zasadnutie komisií, spôsob prijímania uznesení upravuje Rokovací poriadok komisií
Mestského zastupiteľstva v Snine.

§ 19
Mestský úrad

(1) Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora.
(2) Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského
zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským
zastupiteľstvom.
(3) Postavenie a základne činnosti mestského úradu upravuje v zmysle zákona o obecnom
zriadení Organizačný poriadok orgánov mesta Snina a Mestského úradu Snina.
(4) Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu.
(5) Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.

§ 20
Prednosta mestského úradu

(1) Mesto zriaďuje funkciu prednostu mestského úradu. Prednosta je zamestnancom
mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.
(2) Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
(3) Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva
a mestskej rady s hlasom poradným.
(4) Úlohy prednostu mestského úradu upravuje Organizačný poriadok orgánov mesta
Snina a Mestského úradu Snina.

§ 21
Mestská polícia

(1) Na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných
úloh mesta, ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov
a tiež úloh vyplývajúcich z nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva
a pokynov a rozhodnutí primátora mesta je zriadená na území mesta mestská polícia.
(2) Mestská polícia sa zriaďuje a ruší všeobecne záväzným nariadením.
(3) Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo
na návrh primátora.
(4) Základné úlohy mestskej polície, jej organizáciu, práva a povinnosti príslušníkov
mestskej polície vymedzuje zákon o obecnej polícií a všeobecne záväzné nariadenie
mesta.

P I A T A H L A V A
HLASOVANIE OBYVATEĽOV MESTA
§ 22

(1) Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta, ak ide o:
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta ako aj na zmenu názvu mesta,
b) odvolanie primátora,
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta v počte aspoň 30% oprávnených voličov.
(2) Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta aj pred
rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.
(3) Výsledky hlasovania obyvateľov mesta sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň
polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou
platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov mesta. Mestské zastupiteľstvo
vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov mesta do troch dní od doručenia zápisnice
o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

§ 23
Verejné zhromaždenia obyvateľov mesta

(1) Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné
zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jej časti.
(2) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli mesta, resp. iným
vhodným spôsobom.

Š I E S T A H L A V A
POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 24

(1) Poslancov mestského zastupiteľstva volia v priamych voľbách obyvatelia mesta na
štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný právny predpis.
(2) Poslanci dbajú na to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov.
Pri výkone svojej funkcie sa riadia všeobecne prospešnými záujmami mesta a jeho
obyvateľov. Svoju funkciu vykonávajú v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3) Funkcia poslanca sa v zásade vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada
skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli,
podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
(4) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch
vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
(5) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti
mestského zastupiteľstva.

§ 25
Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať primátora mesta a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa
výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom
vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré
vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov
ich podnikania v meste,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností
a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny
výkon poslaneckej funkcie.
(2) Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol
zvolený,
c) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, ako aj ďalšie
organizačné normy a predpisy,
d) dodržiavať a rešpektovať účinné nariadenia mesta a v rámci svojich možností
a schopností vykonávať kontrolu ich dodržiavania,
e) obhajovať záujmy mesta a väčšiny jeho obyvateľov.
(3) Mandát poslanca zaniká:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením
za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na
právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,
g) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadneho
zasadnutia mestského zastupiteľstva,
h) ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského
zastupiteľstva,
i) v prípade ak nastane nezlučiteľnosť funkcie poslanca v zmysle §11 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení,
j) zrušením mesta,
k) smrťou.
(4) Mandát poslanca mestského zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie
sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu
jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno
vziať späť.
(5) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné
vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny
názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

S I E D M A H L A V A
SPOLUPRÁCA MIEST A OBCÍ
§ 26

(1) Mesto môže spolupracovať s inými mestami (obcami):
a) na základe zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo
činnosti,
b) na základe zmluvy o zriadení združenia miest (obcí),
c) zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
(2) Spolupráca mesta sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu
s potrebami obyvateľov mesta. Mestá (obce) majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké
postavenie.
(3) Spôsob uzatváranie zmlúv, podmienky združovania miest (obcí), ako aj medzinárodnú
spoluprácu mesta s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov
vykonávajúcimi miestne funkcie upravuje zákon o obecnom zriadení.

Ô S M A H L A V A
SYMBOLY MESTA, ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA, CENY MESTA
§ 27
Symboly mesta

(1) Mestskými symbolmi sú:
a) mestský erb,
b) mestská vlajka,
c) mestská pečať.
(2) Používanie symbolov mesta upravuje § 1b zákona o obecnom zriadení a všeobecne
záväzné nariadenie mesta.
(3) Farbami mesta sú žltá, zelená, biela.

§ 28
Mestský erb

(1) Erb mesta Snina tvorí v zelenom štíte hámor so zlatým vodným kolesom, strieborným
žľabom, kladivom a nákovou.
(2) Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas primátora. Súhlas primátora sa
vydáva maximálne na dobu jedného roka.
(3) Za správne zaobchádzanie s mestským erbom a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
(4) Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne
použitého mestského erbu.

§ 29
Mestská vlajka

(1) Mestská vlajka sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov – žltého, zeleného a bieleho,
usporiadaného nad sebou. Je ukončená lastovičím chvostom siahajúcim do jednej
tretiny jej dĺžky. Pomer strán mestskej vlajky je 2:3.
(2) Mestská vlajka sa môže používať aj vo forme mestskej zástavy.
(3) Mestskú vlajku používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných
a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho charakteru. Mestskou vlajkou sa
označuje budova, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadacia miestnosť mestského
zastupiteľstva, sobášna miestnosť mesta.
(4) Ak sa spolu s mestskou vlajkou vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky,
umiestnia sa v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnené
z čelného pohľadu vľavo.
(5) Za zaobchádzanie s mestskou vlajkou a mestskou zástavou zodpovedá ten, kto ju
použil alebo používa.

§ 30
Mestská pečať

(1) Mestská pečať je okrúhla, tvorí ju mestský erb vypĺňajúci vnútorný okruh, cez ktorý
v hornej časti prečnieva. Okolo erbu je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis)
„MESTO SNINA“. Začiatok a koniec kruhopisu je označený hviezdičkou.. Priemer
mestskej pečate je 36 mm.
(2) Mestská pečať sa používa pri slávnostných príležitostiach, ako je udelenie štátneho
občianstva mesta, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
(3) Mestskú pečať uschováva primátor mesta.

§ 31
Čestné občianstvo mesta, Cena mesta, Cena primátora mesta

(1) Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto ocenenia:
a) čestné občianstvo mesta,
b) cenu mesta.
(2) Primátor mesta môže udeliť ocenenie – cenu primátora mesta.
(3) Evidenciu o udelených oceneniach vedie príslušné oddelenie mestského úrad.

§ 32
Čestné občianstvo mesta

(1) Osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta,
ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné
občianstvo mesta Snina. Čestné občianstvo je možné udeliť aj „in memoriam“.
(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh
primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina opatrená pečaťou mesta, ktorú podpisuje
primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé
vyhotovenie je v jazyku pocteného.
(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej
návšteve mesta zapisuje do Pamätnej knihy mesta.

§ 33
Cena mesta

(1) Cena mesta sa udeľuje osobám a kolektívom za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b) činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj
mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
(2) Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci,
primátor, prípadne aj občania mesta. Návrhy musia byť odôvodnené.
(3) Cenu mesta tvorí plaketa s mestským erbom a finančná alebo vecná odmena podľa
rozhodnutia mestského zastupiteľstva. K cene sa vydáva listina opatrená odtlačkom
mestskej pečate, ktorú podpisuje primátor mesta.
(4) Odovzdávanie ceny mesta sa uskutočňuje slávnostným spôsobom na zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Nositeľ ceny sa zapíše do Pamätnej knihy mesta.

§ 34
Cena primátora mesta

(1) Primátor mesta môže činnosť osôb významnú pre mesto oceniť svojou cenou.
(2) Cenu primátora mesta Snina tvorí vecný dar.
(3) Cenu udeľuje primátor mesta slávnostným spôsobom.

§ 35
Kronika mesta

(1) Mesto vedie svoju kroniku, a to v slovenskom jazyku.
(2) Zápisy do kroniky dokumentujú spoločensko-politický a ekonomický vývoj mesta a sú
bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú
mestské spoločenstvo.
(3) Zápis do kroniky spracováva príslušný zamestnanec mesta.
(4) Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje mestská rada.

§ 36
Pamätná kniha mesta

(1) Návštevy významných osobností na území mesta a rôzne spoločenské udalosti na
území mesta dokumentuje Pamätná kniha mesta.
(2) Jednotlivé záznamy do pamätnej knihy zabezpečuje príslušné oddelenie mestského
úradu.

D E V I A T A H L A V A
POMOC PRI MIMORIADNÝCH SITUÁCIÁCH
§ 37

(1) Mesto poskytne obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej
živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečí
prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
(2) Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelných
pohrôm miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických
osôb a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred takýmito
udalosťami.
(3) Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného
obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných
prác.
(4) Mesto sa podieľa na likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií
v spolupráci sa ďalšími právnickými a fyzickými osobami a orgánmi štátu.

§ 38
Oprávnenia mesta pri mimoriadnych situáciách

(1) Primátor mesta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť
osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej
mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom mesta
poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas a pri odstraňovaní následkov
živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti v zmysle a vo výške ustanovenej
zákonom o obecnom zriadení.

D E S I A T A H L A V A
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 39

(1) Štatút mesta Snina je základnou právnou normou mesta Snina.
(2) Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia orgánov mesta, vnútorné
normy mesta a iné predpisy musia byť v súlade s týmto štatútom.
(3) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Snine 3/5 väčšinou
prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
(4) Štatút mesta Snina bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Snine dňa 28. 01. 2010.
(5) Štatút mesta Snina nadobúda účinnosť 01. 02. 2010. Dňom jeho účinnosti sa ruší
Štatút mesta Snina zo dňa 07. 02. 2002, číslo uznesenia 547/2002 a Doplnok č. 1
k Štatútu mesta Snina zo dňa 30. 05. 2002, číslo uznesenia 649/2002.

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta

Reklamy

Written by sninaonline

24. júna 2010 o 2:44

Jedna odpoveď

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] dotácie a to, kto komu dotáciu pridelil bude pred verejnosťou tajné. Týmto porušujú Štatút mesta Snina § 24 odsek 5, porušujú aj § 25 odsek 2 písmeno C. Načo sú verejné zasadnutia Mestského […]


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: